Businessman silhouette

MANAGEMENT AUDIT & ASSESSMENT

Leder- og ledelses Assessment (evaluering), Management Audit, Management Appraisal, lederevaluering o.s.v. er forskellige betegnelser for at vurdere ledere enkeltvis og i gruppesammenhæng i forhold til de krav, omverden stiller.

HVORNÅR

Assessments kan have det sigte at danne udgangspunkt for lederudviklings- og coachingforløb eller i andre sammenhænge at skabe grundlag for vurdering af ledelsens evner til at honorere ændrede krav. I sidstnævnte tilfælde er det således et instrument for ejeren, bestyrelsen eller koncernledelsen til at vurdere, hvorvidt de nye krav kan imødekommes med succes af ledergruppen – eller i hvilket omfang der skal ændringer til i sammensætning, rollefordeling, opgavefordeling og lignende.
Beslutninger om offshoring, “rightshoring” og outsourcing kan med et slag ændre kravene til ledelsens fokus, arbejdsgrundlag og sammensætning. Det samme gælder fusioner, frasalg, tilkøb, ejerskifte, strategiændring m.v.

ELEMENTER

Kortlægning af ledelsesmæssige ressourcer
Assessment af ledelsen er således en faglig og personlighedsmæssig kortlægning af de ledelsesmæssige ressourcer i en virksomhed i forhold til de krav, som ledelsen vil møde på kort og lang sigt.

ANALYSE OG VURDERING

Udgangspunktet analyseres i relation til den aktuelle situation og i forhold til en faktuel eller simuleret forandringssituation i virksomheden. Denne tager udgangspunkt i den formulerede strategi og i det forandringsscenario, som har foranlediget den aktuelle assessment. Vurderingen foretages individuelt eller på gruppeplan og giver mulighed for at bedømme om, og i givet fald hvilke ændringer, der bør foretages i relation til de definerede scenarier.

EVALUERING

Evalueringen af potentialet baseres på lederens:

  • personlighed/adfærd
  • faglighed
  • holdninger og værdier

Set i forhold til virksomhedens:

  • aktuelle kortsigtede situation
  • strategiske valg
  • visioner og mål

PROCESSEN

Kvaliteten i evalueringen er aldrig bedre end udgangspunktet, hvorfor det er nødvendigt med en åben dialog omkring:

  • virksomhedens nuværende strategiske situation samt strategiske visioner
  • aktuelle funktionsbeskrivelser for ledelsen
  • CV fra de involverede parter

INDSAMLING AF INFORMATIONER

Baggrundsinformationer indsamles gennem interviews med opdragsgiver, relevante informationsbærere og eventuelle interessenter kombineret med et studie af alt relevant materiale såsom historiske data, brancheinformation m.m.

UDARBEJDELSE AF KRAVRAPPORT

På basis af de indsamlede informationer afledes kravene til ledergruppen som enhed og til hver enkelt leder. Disse dokumenteres i en kravrapport, som efter opdragsgivers accept danner grundlag for vurderingen af den enkelte leder og ledergruppen samlet.

INTERVIEWPROCESSEN

Herefter gennemføres et omfattende interview med hver leder, hvor udgangspunktet er en personlighedstest, der udgør en interviewguide for konsulenten. Interviewet afdækker lederens faglige baggrund og erfaring samt de faglige og personlige kompetencer.

UDARBEJDELSE AF LEDERRAPPORT SAMT VURDERING

Således udarbejdes der en rapport om hver leder, der beskriver lederens faglige og personlighedsmæssige kvalifikationer – og holder disse op imod kravene, nu og i fremtiden. Forskellen mellem krav og potentiale samt motivation for hver enkelt leder vurderes i relation til muligheden for at kompensere ved fokuseret udvikling. Samtidig vurderes det tidsmæssige perspektiv herfor.

FORTROLIGHED OG ETIK

Vi opererer i alle sammenhænge på et højt etisk niveau. Alle fortrolige informationer opbevares og håndteres under streng hensynstagen til de evaluerede lederes integritet og fremtid i og uden for virksomheden.